Integritetspolicy

Executive Property värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Executive Propertys målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information Executive Property samlar in och hur denna används.

Personuppgifts­ansvarig

Executive Property Europe AB, org. nr 556944-7807, Drottninggatan 230, 254 33 Helsingborg, Sverige. Telefon 042-490 13 00, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Person­uppgifter som vi behandlar

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies och formulär. De personuppgifter som Executive Property behandlar är personnummer, namn, e-postadress, telefonnummer, företag samt övriga inlämnade uppgifter via formuläret på startsidan.

Så använder vi dina person­uppgifter

Uppgifterna om hyresgäster används för att kunna förmedla information om fastigheten och för att skicka hyresavier. Personuppgifterna kan även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningar eller delges inkassobolag.

Personuppgifter hanteras även för leverantörer / entreprenörer, som utför arbete i våra fastigheter, för kommunikation och fakturaadministration. Har ni gjort en intresseanmälan via hemsidan så använder vi personuppgifter för att ta kontakt med er för relevanta objekt. För hyresgäster och leverantörer anses den rättsliga grunden vara avtal och i den senare intresseavvägning.

Skydd av dina person­uppgifter

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhets­åtgärder: Vi har implementerat säkerhets­rutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina person­uppgifter. Vidare har vi vederbörliga brand­väggar och anti­virusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där person­uppgifterna lagras är begränsad.

Lagring av dina person­uppgifter

Uppgifter relaterade till hyresavtal sparas under avtalsperioden plus sju år enligt bokförings­lagen. För leverantörer kan det vara upp till 10 år, om det rör garanti­ärenden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande riktlinjer enligt data­skydds­förordningen (GDPR).

Korrigering av person­uppgifter och möjlig­het till register­utdrag

Executive Property vill säkerställa att dina person­uppgifter är korrekta och fullständiga. Om någon av de uppgifter du lämnat till Executive Property förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress eller telefon­nummer, vänligen kontakta oss. Du har rätt att när som helst begära att person­uppgifterna rättas eller raderas (såvida inte andra lagar dikterar att informationen behöver sparas viss tid). Du har rätt att en gång per kalenderår gratis begära ett register­utdrag över dina person­uppgifter. Utöver det kommer vi att ta ut en administrations­avgift.

Ändringar i integritets­policyn

Executive Property förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritets­policy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritets­policy kommer att publiceras på webbplatsen.

Kamerapolicy

Kameraövervakning syftar till att minska brott, skadegörelse och olyckor på och vid koncernens fastigheter. Läs mer om vad Executive Property Europe med dotterbolag har för policy kring kameraövervakning.

Kamerapolicy
Kontakta oss

Executive Property Europe AB
Hamnplanen 24
263 61 VIKEN

Tel: 042-490 13 00
E-post: ch@exeprop.se
Hemsida: exeprop.se